"ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ "
หัวข้อ “HIE & Cyber Security” วันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบ
*หนังสือเชิญประชุม วิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒
*รายละเอียดโครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒
*กำหนดการประชุม วิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒
*แบบฟอร์มจองที่ัพัก